top of page

Dobór powinien być wszechstronny. Dobór tylko na podstawie pojedynczych cech – jednostronny – nie może przyczynić się do udoskonalenia rasy. Na przykład selekcja jedynie ze względu na jakość użytkową, bez uwzględnienia specyfiki budowy i pokroju, z reguły prowadzi rasę do osłabienia i zniekształcenia. Tak samo niewłaściwa jest druga skrajność: dobór ze względu na eksterier, bez uwzględnienia cech użytkowych psa, jest niezwykle szkodliwy, ponieważ czyni rasę bezużyteczną, a przez to mało wartościową.

Praca hodowlana w służbowej hodowli psów,

A. P. Mazover, jeden z twórców rasy owczarek wschodnioeuropejski

 

 

ZAŁOŻENIA HODOWLI

Ponieważ w praktyce niemożliwe jest istnienie psa doskonałego zarówno pod względem wzorca, zdrowia i charakteru, hodowcy są zmuszeni wybrać, co będzie dla nich priorytetem.

 

• Zdrowie

Z perspektywy psa, jako odczuwającej i myślącej istoty, najważniejsze zawsze będzie zdrowie. To ono otwiera mu drogę do spokojnego, godnego i długiego życia. Z tego powodu dla każdego hodowcy wyjątkowo ważne powinno być zmniejszenie ryzyka wystąpienia zwłaszcza poważnych dolegliwości, które mogą być dziedziczone. Takie działanie jest krokiem w stronę uzyskania pojedynczych, zdrowych psów, ale i jednym z elementów zapobiegania pogorszeniu wartości całej rasy.

Pamiętajmy też o tym, że szeroko pojęte zdrowie psa może znacząco wpłynąć na inne aspekty jego życia. Chory pies użytkowy nie będzie doskonałym psem użytkowym, a nawet najpiękniejszy, ale chory pies, nie będzie szczęśliwy i nie da szczęścia swojemu właścicielowi.

Właśnie dlatego naszym zdaniem najważniejsze jest zdrowie.

W przypadku owczarka wschodnioeuropejskiego, najważniejszym badaniem, które bezwzględnie powinno być wykonane u każdego psa przed dopuszczeniem do hodowli, jest prześwietlenie w kierunku dysplazji stawów biodrowych i łokciowych.

W Polsce, przy prześwietleniach w kierunku dysplazji stawów, przyjmuje się następujące oznaczenia:

Dla stawów biodrowych (HD):

HD-A – stawy wolne od dysplazji

HD-B – stawy prawie normalne

HD-C – lekka dysplazja

HD-D – średnia dysplazja

HD-E – ciężka dysplazja

Dla stawów łokciowych (ED):

ED-0/0 – brak dysplazji

ED-1/1 – lekka dysplazja

ED-2/2 – średnia dysplazja

ED-3/3 – ciężka dysplazja

 

Psy powinny być dopuszczone do rozrodu z wynikami prześwietleń stawów biodrowych i łokciowych HD- A lub B oraz ED-0/0.

Uważamy, że im więcej psów będzie przebadanych, tym łatwiej i dokładniej można poznać zagrożenie chorobą w rasie oraz dobierać odpowiednie pary hodowlane.

 

• Użytkowość

Owczarek wschodnioeuropejski jest niezwykle wszechstronną rasą. Dzięki inteligencji i plastycznej psychice, wśród jej przedstawicieli można spotkać zarówno psy pracujące w policji, wojsku, straży granicznej, jak i przewodników osób niewidomych, partnerów w różnych psich sportach, stróżów i towarzyszy.

Owczarek wschodnioeuropejski to pies, który wymaga poświęcenia mu dużej ilości czasu i uwagi, a także szkolenia wzmacniającego naturalną chęć współpracy z człowiekiem i pozwalającego dobrze wykorzystać pokłady drzemiącej w nim energii. Potrzeba wspólnych aktywności jest naturalna dla psów tej rasy i ma uzasadnienie w jej historii. Człowiek, który w mądry sposób spełni wymagania wostocznika, zyska wspaniałego i oddanego przyjaciela.

 

Uważamy, że w przypadku rasy owczarek wschodnioeuropejski, selekcjonowanie psów do rozrodu tylko biorąc pod uwagę wygląd i zdrowie, nadal jest drogą donikąd. VEO przeznaczone do hodowli powinny posiadać cechy ważne dla nich jako dla psów użytkowych i być zdolne do współpracy z człowiekiem. Próby rozdziału na VEO użytkowe i wystawowe w przyszłości mogą doprowadzić do mieszania obu typów i pogorszenia wartości użytkowej u całej rasy, dlatego nie popieramy tego rozwiązania.

Nie każdy owczarek wschodnioeuropejski ma dziś możliwość spełniać swoje pierwotne przeznaczenie, którym jest głównie praca w służbach mundurowych. Uważamy, że psy tej rasy powinny jednak przede wszystkim zachować swoją wszechstronność i rozwijać cechy, które umożliwiają im współdziałanie z ludzkimi partnerami, dostosowanie  się do wielu środowisk oraz wykonywanie zróżnicowanych, często trudnych i niebezpiecznych zadań. Psy powinny być chętne do współpracy z człowiekiem, stabilne psychicznie i odważne. W naszej hodowli chcemy wspierać je poprzez odpowiednią stymulację szczeniąt i szkolenie psów.

 

 

• Pokrój

Pokrój psa może łączyć się zarówno z użytkowością, jak i zdrowiem. Przykładowo psy o lżejszej budowie i mniejszej masie ciała są zwinniejsze i bardziej skoczne, natomiast psy masywniejsze mogą lepiej znosić bardzo niskie temperatury.

Według nas wygląd zewnętrzny ma dla psa znaczenie przede wszystkim wtedy, gdy umożliwia i ułatwia mu wykonywanie zadań, do których jego rasa została wyhodowana i które wykonuje aktualnie. Przy tym dobrze jest, jeśli pod niektórymi względami pies zachowa podobieństwo do psowatych występujących w środowisku naturalnym.

Środowisko życia bardzo dokładnie weryfikuje, które z nich powinny zostać przekazane potomstwu, a które zniknąć wraz ze zniknięciem wykazujących je osobników. Każdy organizm dąży do ograniczenia zużycia energii, co wpływa zarówno na procesy niedostrzegalne gołym okiem, zachodzące w organizmie, jak i budowę ciała, m. in. konstrukcję układu szkieletowego.

Żyjące dziko psowate, jak na przykład wilki, w ciągu życia przemierzają bardzo długie trasy, a polując często pokonują wiele kilometrów. Budowa ich ciała pozwala im funkcjonować nawet w trudnych warunkach, gdzie faworyzowane są cechy ułatwiające zwierzętom przetrwanie.

Skrajności najczęściej nie przynoszą psom korzyści zdrowotnych i użytkowych, w związku z tym uważamy, że dążenie do nich jest bezzasadne. W hodowli owczarka wschodnioeuropejskiego, chcemy unikać selekcji dążącej do skrajnych postaci budowy ciała i prowadzącej do tzw. przerasowienia jedynie w imię piękna, które jest pojęciem względnym.

Cechy wyglądu, które nie mają wpływu na użytkowość psa, są naszym zdaniem kwestią drugorzędną - pokrój psa powinien pozwalać zidentyfikować go jako jednego z przedstawicieli rasy, a dążenie do uzyskania psów pięknych ma sens dopiero wtedy, gdy osiągnięte zostaną zadowalające efekty zdrowotne i użytkowe psów.

Uważamy, że jest to podejście zgodne ze wzorcem rasy, mające uzasadnienie w przeszłości i silnie związanej z nią użytkowości owczarków wschodnioeuropejskich.

 

ПРИОРИТЕТЫ ПИТОМНИКА

Поскольку на практике невозможно существование идеальной собаки, в контексте здоровья и характера, заводчики вынуждены выбрать, что будет для них приоритетом.

 

• Здоровье

Из перспективы собаки, как ощущающего и думающего существа, наиболее важным всегда будет здоровье. Это оно открывает ему дорогу к спокойной, чинной и длительной жизни. Поэтому для каждого заводчика важным должно быть уменьшение риска проявления особенно серьезных заболеваний, которые могут быть наследственными. Такое действие является верным шагом в сторону выведения отдельных, здоровых собак, а также одним из элементов профилактики ухудшения ценности всей породы.

Нам нужно помнить о том, что слишком усиленное здоровье собаки может значительно повлиять на другие аспекты его жизни. Больная служебная собака не будет превосходной служебной собакой, и наоборот, более красивая, но больная собака, не будет счастливой и не принесет счастья своему владельцу.

Именно поэтому, на наш взгляд, наиболее важным в этом вопросе является здоровье.

В случае восточноевропейской овчарки, наиболее важная экспертиза, которая безотносительно должна быть выполненная у каждой собаки для допуска в племенное разведение - просвечение к дисплазии суставов тазобедренных и локтевых.

В Польше, при снимках к дисплазии суставов, принимается следующий обозначения:

Для тазобедренных суставов (HD):

HD-A - суставы идеальны

HD-B - суставы почти в нормальном состоянии

HD-C - легкая степень дисплазии

HD-D - средняя степень дисплазии

HD-E - тяжелая степень дисплазии

Для локтевых суставов (ED):

ED-0/0 – суставы идеальны

ED-1/1 – легкая степень дисплазии

ED-2/2 – средняя степень дисплазии

ED-3/3 – тяжелая степень дисплазии

Собаки должны быть допущены к разводу с результатами экспертиз суставов бедренных и локтевых HD-A и B и ED- 0/0. 

Мы полагаем, что чем больше собак будет обследованы, то тем проще и точнее можно будет выявить угрозу болезни в породе и в дальнейшем подбирать соответствующие пары животных.

 

 

• Работа

Восточноевропейская овчарка - чрезвычайно всесторонняя порода. Из-за интеллигентности и эластичной психики среди ее представителей, можно встретить, как собак, работающих в полиции, армии, при охране границ, так и собак-поводырей, партнеров по разным собачьим видам спорта, охранников и товарищей.
Восточноевропейская овчарка - это собака, которая требует посвятить ей большое количество времени и внимания, и также обучения, укрепляющего естественное желание сотрудничества с человеком и позволяющего хорошо использовать резервы дремлющей в ей энергии. Потребность в общей активности, естественной для собак этой породы обоснована историей ее происхождения. Человек, который умным способом выполнит все требования восточника, приобретет замечательного и отданного друга.

 

Мы следим, что в случае породы восточноевропейская овчарка, выбирание собак в племенное разведение, только принимая во внимание внешность и здоровье - все же дорога в никуда. Собака этой породы предназначенный в племенное разведение должна иметь качества важные рабочым собакам и быть способное на сотрудничество с человеком. Попытки создавания раздела на ВЕО рабочее и выставочное в будущем могут зарождать мешане обу типов и ухудшене рабочых качеств всей породы, поэтому мы не поддерживаем этого решения.

Сегодня не каждая восточноевропейская овчарка имеет возможность выполнять свое первоначальное назначение, главным образом, это работа в силовых структурах. Однако мы считаем, что собаки этой породы должны прежде всего сохранить свою многосторонность и развивать качества, которые делают возможным их взаимодействие с человеком как партнером, приспосабливаться к различным средам и к исполнению дифференцированных, часто трудных и гиблых задач. Собаки должны быть склонны к сотрудничеству с человеком, психически устойчивы и смелы. В нашем питомнике мы хотим поддержать их через соответствующую стимуляцию щенков и обучение собак.

Внешность

Внешний вид собаки может сочетаться как с работой, так и здоровьем. Примерно, собаки с поджарым телосложением и более маленькой массой тела, более проворные и подвижны, зато более массивные собаки могут лучше переносить очень низкие температуры.

По-нашему мнению внешний вид имеет для собаки значение, прежде всего, когда он делает возможным и облегчает для нее выполнение задач, для которых ее порода была выведена и которые выполняет в данный момент. При этом хорошо, если в некоторых отношениях собака сохраняет сходство с видами псовых, обитающими в дикой природе.

Среда обитания очень точно выявляет, какие из признаков должны быть переданы по наследству, а какие исчезнуть вместе с исчезновением особей проявляющих данные признаки. Каждый организм стремится снизить потребление энергии, это сказываться как на процессы невидимые невооруженным глазом, происходящие в организме, так и на строение тела, например на структуру скелетной системы.

Живущее дико псовые, например волки, в течение жизни переходят очень длинные маршруты, а охотившись, часто проходят много километров. Их телосложение позволяет им функционировать даже в трудных условиях, где полезные качества облегчают животным выживание.

Крайность наиболее часто не приносят собакам польза целительных и рабочых, мы в этой связи считаем, что стремиться к ним необоснованное. Во питомнику восточноевропейской овчарки, мы хотим чуждаться отбора стремящегося к крайностям телосложения только во имя красоты, которая - относительное понятие.

По нашему мнению, особенности внешности, которые не влияют на функциональность собаки, являются вторичными - внешность собаки должна позволять идентифицировать ее как одного из представителей породы, и стремление получить «красивых» собак имеет смысл только тогда, когда достигнут удовлетворительный эффект на здоровье и работу собаки.

 

Мы полагаем, что этот подход соответствует стандарту породы, обоснован прошлым и сильно связанной с нею работой восточноевропейских овчарок.

bottom of page